Zmiany w CRONSOR

Zmiany w systemie CRONSOR

Wersja 1.0.2.398

 • w module <Statystyka/Rejestr Postanowień> dodano opcję wyboru rodzaju postanowienia: <o sprostowaniu pomyłki pisarskiej>, <opinia o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko>.

Wersja 1.0.2.376

 • w module <Decyzje/Edycja wpisu> dodano pole wyboru: <Decyzja dotyczy kontroli granicznej>.

Wersja 1.0.2.360

 • w module <Postanowienia/Nowy wpis do rejestru> dodano opcję wyboru rodzaju postanowienia: <o sprostowaniu pomyłki pisarskiej>.

Wersja 1.0.2.355

 • w module <Postanowienia/Nowy wpis do rejestru> dodano opcję wyboru rodzaju postanowienia: <dotycząca imprezy masowej>.

Wersja 1.0.2.353

 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dodano opcję wyboru rodzaju decyzji: <o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej>.

Wersja 1.0.2.323

 • w module <Postanowienia/Nowy wpis do rejestru> dla HP dodano opcję wyboru <Czy postanowienie dotyczy środków zastępczych>.

Wersja 1.0.2.292

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dla HŻ wprowadzono możliwość oceny jadłospisów.
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-53 dział 1> uaktualniono formularz statystyczny

Wersja 1.0.2.281

 • w module <Laboratorium/Faktury> wprowadzono nowy wzór faktury uwzględniający podział na nabywcę i odbiorcę.

Wersja 1.0.2.263

 • w module <Kontrole/Realizacja harmonogramu kontroli> dla kierowników kom. org. dodano kryterium wyboru <Pokaż tylko kontrole pracownika:>.

Wersja 1.0.2.262

 • w module <Księgowość> dodano <Archiwum Faktur Skorygowanych>

Wersja 1.0.2.240

 • w module <Administracja CRONSOR\Konfiguracja systemu\Upoważnienia> dodano opcję wyboru dotyczącą możliwości rejestracji upoważnienia bez określania danych podmiotu\obiektu.

Wersja 1.0.2.217

 • w moduke <Statystyka\MZ\MZ-53\Dział 1> uaktualniono formularz sprawozdania
 • w moduke <Statystyka\MZ\MZ-53\Dział 2> uaktualniono formularz sprawozdania
 • w module <Administracja CRONSOR\Konfiguracja systemu\CRON> dla HDM dodano opcję wyboru dotyczącą sposobu rejestracji zespołów szkół.

Wersja 1.0.2.216

 • w module <Księgowość/Faktury Korygujące> dodano funkcje: <Wydruk faktury>, <Wydruk rejestru>

Wersja 1.0.2.212

 • w module <Księgowość> dodano podmoduł <Faktury Korygujące>
 • w module <Księgowość/Faktury Korygujące> dodano funkcje: <Przegląd>, <Wpis>

Wersja 1.0.2.210

 • w module <Pobór próbek HŻ/Wyniki badań> dodano funkcję <Anulowanie wyniku badania>

Wersja 1.0.2.204

 • w module <Zawiadomienia\Przegląd rejestru> dodano kryterium roku
 • w module <Zawiadomienia\Wydruk zawiadomienia> dodano kryterium roku
 • w module <Kontrole\Wykaz potwierdzonych zawiadomień> dodano kryterium roku
 • w moduke <Statystyka\MZ\MZ-45\Dział 1> uaktualniono formularz sprawozdania

Wersja 1.0.2.171

 • w module <Upoważnienia> uaktualniono podstawę prawną
 • w module <Zawiadomienia> uaktualniono podstawę prawną
 • w module <Kadry/Karta pracy> doadano pole wyboru <świadczenia rehabilitacyjne>

Wersja 1.0.2.104

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dla HDM (nnpniw) zaktalizowano zakładkę <Budynki>
 • w module <CRON/Przegląd rejestru/Pokaż dane szczegółowe/Pokaż charakterystykę obiektu/podobiektu> dla HDM (nnpniw) zaktalizowano zakładkę <Budynki>
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów/Pokaż dane szczegółowe/Pokaż charakterystykę obiektu/podobiektu> dla HDM (nnpniw) zaktalizowano zakładkę <Budynki>

Wersja 1.0.2.94

 • w module <CRON/Eksport danych/CRON> dodano panel <Kryteria wyboru>
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu/Statystyka/MZ-45> dodano panel wyboru dotyczący postępowań w sprawie chorób zawodowych
 • w module <Statystyka/ZKO> dodano kryterium dotyczące wypoczynku sezonowego

Wersja 1.0.2.82

 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> w panelu <Dane podmiotu/obiektu/Dane obiektu> dodano pola: <Powiat>, <Gmina>
 • w module <Decyzje/Edycja wpisu> w panelu <Dane podmiotu/obiektu/Dane obiektu> dodano pola: <Powiat>, <Gmina>
 • w module <Statystyka/Rejestr Decyzji> dodano kryteria: <Powiat>, <Gmina>

Wersja 1.0.2.79

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-58> uaktualniono formularz sprawozdania

Wersja 1.0.2.77

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-56> uaktualniono formularz sprawozdania

Wersja 1.0.2.56

 • w module <Decyzje/edycja> wprowadzono możliwość zmiany rodzaju decyzji dla większości przypadków

Wersja 1.0.2.33

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dla HŻ dodano pole <liczba punktów oceny ryzyka>
 • w module <CRON> dla obiektów/podobiektów HŻ w panelu <Charakterystyka obiektu> dodano pole <liczba punktów oceny ryzyka>

Wersja 1.0.2.30

 • w module <Statystyka/Pobór próbek HŻ> dodano nowe kryteria wyboru: <Źródło poczhodzenia próbek>, <System badania próbek>, <Miejsce badania próbek>, <asortyment>, <kierunek badań>

Wersja 1.0.2.26

 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu/Pobór próbek HŻ> dodano pole wyboru <Wybierz oznaczenie komórki organizacyjnej zawarte w numerze protokołu>

Wersja 1.0.2.23

 • w module <Czynności dodatkowe> dodano funkcję <Anulowanie wpisu>

Wersja 1.0.2.16

 • w module <Pobór próbek HK> dodano podmoduł <Rejestr Punktów Poboru Wody> z funkcjami: <Nowy wpis>, <Przegląd>, <Edycja>

Wersja 1.0.2.13

 • w panelu startowym dodano zakładkę <Przeloguj użytkownika>
 • w module <Pobór próbek HK/Rejestr Protokołów Poboru/Nowy wpis> dodano pole wyboru <Osoby współuczestniczące w poborze>
 • w module <Pobór próbek HK/Rejestr Protokołów Poboru/Edycja> dodano możliwość edycji pól: <Miejsce poboru>, <Zarządca/właściciel>, <Punkt pobrania>, <ID PPPW>

Wersja 1.0.2.3

 • w module <Administracja CRONSOR/Użytkownicy CRONSOR/Edycja danych użytkownika> w panelu <Uprawniewnia Administracyjne> dodano pole wyboru <tymczasowy> dla Administratora CRONSOR
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla wyboru <wniosek strony/z urzędu> dodano nowy rodzaj decyzji <o nałożeniu kary pieniężnej>
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla wyboru <wniosek strony/z urzędu> wstrzymująca wprowadzanie do obrotu

Wersja 1.0.1.992

 • w module <Statystyka/Kontrole planowane/Planowanie/Statystyka obiektowa> dodano możliwość wyboru roku.
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dla kontroli HP dotyczącej środków zastępczych dodano pole <liczba pobranych próbek>
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45/Dział 1> w kolumnie 5 wiersza 9 dodano wyliczenie pobranych pródek środków zastępczych

Wersja 1.0.1.984

 • w module <CRON/Rzpkopis> (HŻ) dodano pole wyboru <Wpis dotyczy zakładu wymagającego zatwierdzenia>, <Wpis dotyczy zakładu nie wymagającego zatwierdzenia>

Wersja 1.0.1.983

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu> dla kontroli związanych z wpisem nowego obiektu/podobiektu do CRON wprowadzono automatyczną aktualizację danych obiektu/podobiektu w Rejestrze Protokołów Kontroli (na podstawie wpisu dokonanego w CRON)

Wersja 1.0.1.978

 • w module <Upoważnienia> dla administratora dodano funkcję <Wybór komórki organizacyjnej>
 • w module <Upomnienia> dla administratora dodano funkcję <Wybór komórki organizacyjnej>
 • w module <Postanowienia> dla administratora dodano funkcję <Wybór komórki organizacyjnej>
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45 dział 1> dla HK/BW w kolumnie 02 uwzględniono oznaczenia chloru

Wersja 1.0.1.975

 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla wyboru <protokół kontroli> dodano nowy rodzaj decyzji <wstrzymująca wprowadzanie do obrotu>
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla wyboru <protokół kontroli> dodano nowy rodzaj decyzji <o nałożeniu kary pieniężnej>
 • w module <Decyzje> dla decyzji nakazującej dodano możliwość wprowadzania nieograniczonej liczby prolongat terminów wykonania obowiązku
 • w module <Pomoc techniczna/Uwagi do MZ-48 dział 1> uaktualniono zasady wyliczania danych w kolumnach 10 i 20
 • funkcję służącą do zmiany typu kontroli ponadplanowa->planowana,  planowana->ponadplanowa przeniesiono z modułu <Planowanie> do modułu <Kontrole>

Wersja 1.0.1.972

 • w module <Statystyka> dla ZNS dodano funkcję <Rejestr Protokołów Kontroli>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dla HDM dodano dodatkowe zakładki zgodnie z MZ-53 dział 1
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Przegląd rejestru/Pokaż szczegóły> dla HDM dodano dodatkowe zakładki zgodnie z MZ-53 dział 1
 • w module <CRON/Przegląd rejestru/Pokaż dane szczegółowe> dla HDM dodano funkcję <Pokaż charakterystykę obiektu/podobiektu>
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dla HDM dodano funkcję <Pokaż charakterystykę obiektu/podobiektu>
 • w module <Statystyka/Rejestr Protokołów Kontroli/Statystyka protokołów kontroli i liczby obiektów> dla HDM dodano dodatkowe zakładki zgodnie z MZ-53 dział 1
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru/Wybierz rodzaj decyzji> dla WSSE dodano pole wyboru <o nałażeniu kary pieniężnej>
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla HŻ w przypadku wydawania decyzji dla obiektu/podobiektu nieistniejącego w CRON dodano pole wyboru <Grupa>

Wersja 1.0.1.961

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-56> uaktualniono formularz MZ
 • w module <Statystyka/MZ/> dodano formularz MZ-58 dział 1
 • w module <Statystyka/Choroby zakaźne> dodano funkcję <Raport miesięczny (Rp-1)>
 • w module <Kadry/Karta pracy/Nowy wpis> dodano pole wyboru <urlop rodzicielski>
 • w module <Kadry/Karta pracy/Edycja> dodano pole wyboru <urlop rodzicielski>
 • w module <Kadry/Karta pracy/Przegląd> dodano kolumnę <U> (urlop rodzicielski)

Wersja 1.0.1.958

 • w module <Statystyka/CRON/Zestawienie zbiorcze (ilościowe)> dodano kryterium wyboru <powiat/gmina>
 • w module <Statystyka/Rejestr Protokołów Kontroli> dla HŻ dodano zakładkę <Statystka syntetyczna protokołów kontroli>
 • w module <Statystyka/Rejestr Protokołów Kontroli> dla HŻ dodano zakładkę <Statystka syntetyczna mandatów>

Wersja 1.0.1.955

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45 dział 1> uaktualniono formularz MZ
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45 dział 2> uaktualniono formularz MZ
 • w module <Statystyka/RD> dla HŻ dodano kryterium <MZ-48 dział 1>
 • w module <Statystyka/MZ> dodano pola wyboru: <roczny>, <miesięczny>, <dowolny>
 • w module <Postanowienia/Nowy wpis do rejestru> dodano pola wyboru: <pozytywne>, <negatywne>
 • w module <Postanowienia/Edycja wpisu> dodano możliwość edycji rodzaju postanowienia

Wersja 1.0.1.953

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-46 dział 4> uaktualniono formularz MZ

Wersja 1.0.1.950

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-46 dział 5> uaktualniono formularz MZ

Wersja 1.0.1.936

 • w module <Choroby Zakaźne/Rejestr Zgłoszeń Zachorowań/Nowy wpis/Dane dodatkowe> w panelu <Szczepienia> dodano pole wyboru <n/d>
 • w module <Choroby Zakaźne/Rejestr Zgłoszeń Zachorowań/Edycja wpisu/Dane dodatkowe> w panelu <Szczepienia> dodano pole wyboru <n/d>
 • w module <Choroby Zakaźne/Rejestr Zgłoszeń Zachorowań/Edycja> dodano możliwośc wyszukiwania wpisu do edycji wg pola <nazwisko>
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-50 dział 2> uaktualniono formularz statystyczny
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja syatemu/Statystyka> dodano zakładkę <MZ-50>

Wersja 1.0.1.933

 • w module <Choroby Zawodowe/Rejestr Postępowań/Nowy wpis do rejestru/Dane osobowe> dodano funkcję automatycznego wypełniania pól <Data urodzenia> i <Płeć> na podstawie danych wprowadzonych w polu <PESEL>
 • w module <Choroby Zawodowe/Rejestr Postępowań/Uzupełnienie wpisuDane osobowe> dodano funkcję automatycznego wypełniania pól <Data urodzenia> i <Płeć> na podstawie danych wprowadzonych w polu <PESEL>
 • w module <Choroby Zawodowe/Rejestr Postępowań/Edycja wpisu/Dane osobowe> dodano funkcję automatycznego wypełniania pól <Data urodzenia> i <Płeć> na podstawie danych wprowadzonych w polu <PESEL>
 • w module <Choroby Zawodowe/Rejestr Postępowań/Słowniki>  dodano słowniki: <Główne czynniki …>, <Dane osób przeprowadzających ocenę …>, <Zgłaszający>, <Zakłady>, <Miejscowości>

Wersja 1.0.1.931

 • w module <Analiza czasu pracy> dodano pole <udział czasu pracy w terenie do rzeczywistego czasu pracy>
 • w module <Choroby zakaźne/Słowniki> dodano słowniki: <Szpitale>, <Lekarze/felczerzy>

Wersja 1.0.1.930

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> w zakresie dotyczącym mandatów zniesiono ograniczenie ilości wystawianych mandatów oraz dodano pole <Data wystawienia>

Wersja 1.0.1.929

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Nowy wpis do rejestru> przy wyborze funkcji <Dane z Rejestru Upoważnień> wprowadzono ograniczenie wynikające z wymogu poprawności relacji pomiędzy datą rejestrowanej kontroli oraz datami planowanego rozpoczęcia i zakończenia kontroli określonymi w upoważnieniu.

Wersja 1.0.1.920

 • w module <Planowanie/Edycja harmonogramu> dodano możliwość wyszukiwania wpisu wg kryterium <Jednostka kontrolowana>
 • w module <Statystyka/Kontrole planowane> dodano funkcję <Realizacja harmonogramu kontroli>

Wersja 1.0.1.918

 • w module <Planowanie> dla WSSE stworzono możliwość planowania kontroli jednostek podległych
 • w module <Statystyka> dodano funkcję <Rejestr Wyjść Służbowych>
 • w module <Wyjścia służbowe> dla administratora dodano funjcję <Wybór komórki organizacyjnej>
 • w module <Wyjścia służbowe/Przegląd rejestru> dodano pola wybory: <wszystkie wpisy>, <tylko wpisy nieuzupełnione>
 • w module <Wyjścia służbowe/Przegląd rejestru> dodano pola: <status wpisu>, <czas wyjścia>
 • w module <Wyjścia służbowe/Przegląd rejestru> dodano link: <pokaż statystykę> w miejsce usuniętego panelu statystyka
 • w module <Wyjścia służbowe/Edycja wpisu> dodano pola: <status wpisu>, <czas wyjścia>
 • w module <Analiza czasu pracy> dodano pola: <liczba delegacji>, <średni czas kontroli>, <czas dojazdu>, <średni czas dojazdu>, <udział czasu dojazdu do rzeczywistego czasu pracy>, <udział czasu dojazdu do czasu pracy w terenie>

Wersja 1.0.1.912

 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu> stworzono możliwość  dodawania osób współkontrolujących

Wersja 1.0.1.911

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Przegląd rejestru> dodano pole <ID CRON>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Przegląd rejestru> dodano pola wyboru: <wszystkie kontrole>, <tylko kontrole zespołowe>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Przegląd rejestru> dla WSSE dodano pole wyboru <tylko kontrole jednostek podległych>

Wersja 1.0.1.901

 • w module <Statystyka/Rejestr Decyzji> dodano pole wyboru <Środki zastępcze>

Wersja 1.0.1.899

 • w module <Statystyka/Rejestr Protokołów Kontroli> dla HP i HŻ dodano pole wyboru <Środki zastępcze>

Wersja 1.0.1.898

 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dodano pole wyboru <środki zastępcze>
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu> dodano zakładkę <Decyzje>
 • w module <Pobór próbek HŻ/Edycja> dodano funkcję <dodanie próbki do protokołu>
 • w module <Pobór próbek HŻ> dodano funkcję <Cofnięcie anulowania wpisu>

Wersja 1.0.1.895

 • w module <CRON/Eksport do Excela> dodano fukcję <RZPUKOPIS>
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45 dział 1> uaktualniono druk MZ
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-45 dział 2> uaktualniono druk MZ

Wersja 1.0.1.892

 • w module <Opinie sanitarne> dodano funkcję <Edycja wpisu>

Wersja 1.0.1.891

 • w module <CRON/RZ/Edycja istniejących wpisów/dane SBŻ> w panelu <Rodzaj żywności> dodano pole wyboru <zaznacz wszystkie rodzaje>
 • w module <CRON/Słowniki> dodano słownik <Rodzaj i zakres działalności (RZPUKOPIS)>
 • w module <Statystyka/Choroby zakaźne> dodano pole wyboru kryterium: wywiad przeprowadzony w terenie/w siedzibie stacji, wywiad nie przeprowadzony
 • w module <Statystyka/> dodano podmoduł <Choroby zawodowe>

Wersja 1.0.1.889

 • w module <CRON/RZ/Wpis do rejestru/dane SBŻ> w panelu <Rodzaj żywności> dodano pole wyboru <zaznacz wszystkie rodzaje>
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla decyzji zatwierdzających HŻ wprowadzono automatyczne uzupełnianie daty i nr decyzji w CRON/RZ/SBŻ

Wersja 1.0.1.881

 • w module <Statystyka/Rejestr Protokołów Kontroli/Statystyka syntetyczna> dla HDM dodano pole wyboru <Powiat/gmina>

Wersja 1.0.1.880

 • w module <CRON/RZ/Przegląd rejestru> dodano zakładkę SBŻ

Wersja 1.0.1.879

 • w module <Statystyka/CRON> dla EP, HDM, HK, HP, HR, OZ, BW dodano funkcję <Statystyka szczegółowa>
 • w module <CRON/RZ/Wpis do rejestru> dodano zakładkę SBŻ
 • w module <CRON/RZ/Edycja istniejących wpisów> dodano zakładkę SBŻ

Wersja 1.0.1.876

 • w module <Statystyka/CRON> dla wyboru PSSE/WSSE w trybie administracyjnym  dodano pole wyboru <Powiat/gmina>

Wersja 1.0.1.873

 • w module <CRON/Wpis do rejestru/Co wpisać do rejestru?> dla HDM (wypoczynek sezonowy) dodano pole wyboru <organizator>

Wersja 1.0.1.871

 • w module <Zawiadomienia/Uzupełnienie wpisu/Rezygnacja z realizacji kontroli> dodano pole wyboru <Przyczyna rezygnacji>
 • w module <Zawiadomienia/Edycja/Rezygnacja z realizacji kontroli> dodano pole wyboru <Przyczyna rezygnacji>
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu/Zawiadomienia> dodano pole wyboru <Automatyczne wypisywanie obiektu/podobiektu z CRON>

Wersja 1.0.1.867

 • w module <Pobór próbek HK/Nowy wpis> dodano pola: <Metoda pobrania próbek>, <Warunki transportu i …>
 • w module <Pobór próbek HK/Edycja> dodano pola: <Metoda pobrania próbek>, <Warunki transportu i …>

Wersja 1.0.1.862

 • w module <Rejestr Decyzji/Nowy wpis do rejestru/wynik badania> dodano funkcję <Dane z bazy CRON>

Wersja 1.0.1.856

 • w module <Choroby zawodowe> dodano słowniki: <Słownik jednostek chorobowych>, <Słownik jednostek orzeczniczych>

Wersja 1.0.1.855

 • w module <Rejestr Decyzji> dodano nowy rodzaj decyzji: <odmawiająca zatwierdzenia>

Wersja 1.0.1.852

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-46 dział 5> uaktualniono druk statystyczny MZ

Wersja 1.0.1.835

 • w module <Rejestr Decyzji/Nowy wpis do rejestru> dodano dla podmiotu pole <NIP>
 • w module <Rejestr Decyzji/Edycja rejestru> dodano dla podmiotu pole <NIP>
 • w module <Rejestr Upomnień/Nowy wpis do rejestru> dodano nowe zakładki: <Dane decyzji>, <Dane podmiotu/obiektu>, <Dane protokołu>
 • w module <Rejestr Upomnień/Edycja wpisu> dodano nowe zakładki: <Dane decyzji>, <Dane podmiotu/obiektu>, <Dane protokołu>

Wersja 1.0.1.834

 • w module <Rejestr Decyzji/Nowy wpis do rejestru/wynik badania> dla HŻ dodano możliwość wyboru danych z <RPP>

Wersja 1.0.1.828

 • w module <Choroby zawodowe/Rejestr postępowań/Nowy wpis do rejestru> dodano nowe zakładki: <Dane podstawowe>, <Dane osobowe>, <Dane dotyczące zatrudnienia>, <Dane dotyczące choroby>, <Pozostałe dane>
 • w module <Choroby zawodowe/Rejestr postępowań/Uzupełnienie wpisu> dodano nowe zakładki: <Dane podstawowe>, <Dane osobowe>, <Dane dotyczące zatrudnienia>, <Dane dotyczące choroby>, <Pozostałe dane>
 • w module <Choroby zawodowe/Rejestr postępowań/Edycja wpisu> dodano nowe zakładki: <Dane podstawowe>, <Dane osobowe>, <Dane dotyczące zatrudnienia>, <Dane dotyczące choroby>, <Pozostałe dane>

Wersja 1.0.1.825

 • w module <Statystyka/Rejestr Postanowień> dodano kryteria wynikające ze zmian wprowadzonych w wersji 1.0.1.805
 • w module <Statystyka/Rejestr Decyzji> dodano kryteria wynikające ze zmian wprowadzonych w wersji 1.0.1.808

Wersja 1.0.1.824

 • w module <Pobór próbek HK/Rejestr protokołów Poboru/Nowy wpis do rejestru> dodano pole <ID PPPW> oraz funkcję <Wg ID PPPW>
 • w module <Pobór próbek HK/Rejestr protokołów Poboru/Przegląd rejestru> dodano pole <ID PPPW>
 • w module <Pobór próbek HK/Rejestr protokołów Poboru/Edycja rejestru> dodano pole <ID PPPW>

Wersja 1.0.1.823

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-56> uaktualniono druk statystyczny MZ
 • w module <Zawiadomienia> dodano funkcję <Wydruk rejestru>

Wersja 1.0.1.817

 • w module <Statystyka> dla HŻ dodano statystykę Rejestru Poboru Próbek

Wersja 1.0.1.814

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-46 dział 4> uaktualniono druk statystyczny MZ
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru/wniosek strony/z urzędu> dodano nowy rodzaj decyzji: <inna w sprawie choroby zawodowej>

Wersja 1.0.1.810

 • w module <Statystyka/MZ> dodano statystykę MZ-58 dział 2

Wersja 1.0.1.808

 • w module <Rejestr Decyzji> dodano nowe rodzaje decyzji: <w sprawie działalności leczniczej (pozytywna)>, <w sprawie działalności leczniczej (negatywna)>, <sprzeciw wobec dopuszczenia do użytkowania>, <umorzenie postępowania administracyjnego>

Wersja 1.0.1.805

 • w module <Rejestr Postanowień> dodano nowe rodzaje postanowień: <uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania> i <postanowienie na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy>

Wersja 1.0.1.804

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli> dla HP/WSSE dodano nowy rodzaj kontroli: <oględziny>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli> dla WSSE w przypadku kontroli jednostek podległych wprowadzono oddzielną numerację protokołów kontroli dla poszczególnych rodzajów kontroli
 • w module <Rejestr Opinii Sanitarnych> dodano rodzaje opinii przeniesione z <Rejestru Postanowień> oraz dodano opinie dla HK

Wersja 1.0.1.802

 • w module <Statystyka/MZ> dodano statystykę MZ-57

Wersja 1.0.1.795

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Nowy wpis do rejestru> dodano nowe pole wyboru <Czy kontrola dotyczy środków zastępczych?>

Wersja 1.0.1.793

 • w module <Zawiadomienia/Wydruk zawiadomienia> dodano możliwość wyboru automatycznego wydruku dwustronnego zawiadomienia

Wersja 1.0.1.790

 • w module <Choroby zawodowe/Rejestr postępowań/Nowy wpis do rejestru> dodano pola adresowe oraz pola: <REGON>, <PKD>, <Rok likwidacji>
 • w module <Choroby zawodowe/Rejestr postępowań/Nowy wpis do rejestru> dodano możliwość wyboru zakładu pracy z CRON
 • w module <Czynności dodatkowe> dodano funkcję <Edycja wpisu>

Wersja 1.0.1.788

 • w module <Kontrole> dla WSSE dodano możliwość rejestracji protokołów kontroli jednostek podległych

Wersja 1.0.1.787

 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dodano możliwość administracyjnej zmiany w polu <Kom. org> dla podmiotów
 • w module <Decyzje/Edycja wpisu> dodano możliwość zmiany: rejestrującego decyzję, daty zakończenia sprawy, danych podmiotu, danych obiektu

Wersja 1.0.1.770

 • w module <Kadry/Pracownicy/Edycja danych pracownika> dodano pole <Telefon służbowy>

Wersja 1.0.1.767

 • w module <Kadry/Dni wolne> dodano możliwość usuwania z listy dni wolnych sobót/niedziel (funkcja wykorzystywana w przypadku odpracowywania dnia wolnego)

Wersja 1.0.1.763

 • w module <Administracja CRONSOR/O programie> dodano informację o poprzedniej wersji
 • w module <CRON/Wypis z rejestru> dodano pole wyboru <zawieszona działalność>

Wersja 1.0.1.751

 • w module <Statystyka/MZ> uaktualniono MZ-53 zgodnie z nowym wzorem

Wersja 1.0.1.747

 • w module <Statystyka/Kontrole planowane> dodano nową statystykę <Niewykonane kontrole z planu>

Wersja 1.0.1.745

 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu/Dane z CRON> dodano możliwość wyszukiwania obiektu wg grupy
 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu/Dane z CRON> dodano możliwość wyszukiwania obiektu wg adresu
 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu/Dane z CRON> dodano możliwość wyszukiwania obiektu wg REGON

Wersja 1.0.1.725

 • w module <Kadry/Pracownicy> dostosowano nazewnictwo dotyczące rozliczania czasu pracy do wytycznych PIP
 • w module <Kadry/Grafik czasu pracy> dodano możliwość wpisu wg dnia tygodnia

Wersja 1.0.1.721

 • w module <Kadry/Karta Pracy> dodano nowe rodzaje absencji: <nieobecność usprawiedliwiona płatna>, <nieobecność usprawiedliwiona niepłatna>, <nieobecność nieusprawiedliwiona>, <urlop wychowawczy>

Wersja 1.0.1.717

 • w module <Kadry/Karta Pracy> dodano funkcję <Przegląd>

Wersja 1.0.1.705

 • w module <Zawiadomienia> dodano funkcję administracyjną <Zmiana osoby kontrolującej>

Wersja 1.0.1.697

 • w module <Konfiguracja systemu/Dane podstawowe> dodano nowe pola: <Nazwa>, <NIP> , <Bank>, <Nr konta>, <E-mail>
 • w module <Konfiguracja systemu/Kontrole> dodano nowe pole wyboru <Czy dla kontroli zatwierdzającej HŻ wymagane jest określenie wdrożenia systemów jakościowych?>

Wersja 1.0.1.693

 • w module <Kadry/Pracownicy/Harmonogram czasu pracy> dodano możliwość wydruku harmonogramu czasu pracy

Wersja 1.0.1.692

 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów kontroli> dodano funkcję administracyjną <Zmiana osoby kontrolującej>
 • w module <Kadry/Pracownicy> dodano funkcję <Harmonogram czasu pracy>

Wersja 1.0.1.688

 • w module <Statystyka/RPK > dla HP dodano krytreria dotyczące rodzajów kontroli
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla wyboru <na wniosek strony/z urzędu> dodano nowe rodzaje decyzji: uchylająca, umarzająca

Wersja 1.0.1.684

 • w module <Kadry/Karta pracy/Nowy wpis > dodano możliwość zaznaczania przedziału czasowego
 • w module <Statystyka> dodano statystyki dla BW
 • w module <Planowanie> dodano możliwość planowania dla BW
 • w module <Kontrole> dla WSSE dodano możliwość przeglądu i wydruku Rejestru Protokołów Kontroli łącznie dla wszystkich komórek organizacyjnych

Wersja 1.0.1.677

 • w module <Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze > dla HŻ w przypadku kontroli zatwierdzających, zatwierdzających dodatkową działalność i zatwierdzających obiekt/podobiekt z CRON dodano wymóg wyboru w panelu <Charakterystyka obiektu>
 • w module <CRON/Wpis do rejestru> dla EP(HK) dodano podział na podmioty lecznicze i praktyki zawodowe
 • w module <CRON/Przegląd rejestru> dla EP(HK) dodano podział na podmioty lecznicze i praktyki zawodowe
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dla EP(HK) dodano podział na podmioty lecznicze i praktyki zawodowe

Wersja 1.0.1.671

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-46_4> uaktualniono druk statystyczny MZ
 • w module <CRON/Wpis do rejestru> dla EP(HK) zmieniono opisy: ZOZ -> Podmiot leczniczy, publiczny -> nie jest przedsiębiorcą, niepubliczny -> jest przedsiębiorcą
 • w module <CRON/Przegląd rejestru> dla EP(HK) zmieniono opisy: ZOZ -> Podmiot leczniczy, publiczny -> nie jest przedsiębiorcą, niepubliczny -> jest przedsiębiorcą
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dla EP(HK) zmieniono opisy: ZOZ -> Podmiot leczniczy, publiczny -> nie jest przedsiębiorcą, niepubliczny -> jest przedsiębiorcą

Wersja 1.0.1.668

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-48_1> dodano wyliczenie kol. 20 (liczba próbek zdyskwalifikowanych)

Wersja 1.0.1.633

 • w module <Pracownicy/Edycja danych pracownika> dodano możliwość ustalenia indywidualnego harmonagramu pracy
 • w module <Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu w rejestrze > dla HŻ w przypadku kontroli niezrealizowanej dodano możliwość wymogu podania daty i godziny

Wersja 1.0.1.609+

 • w słownikach adresowych przy pobieraniu danych dodano możliwość wyszukiwania wg zadanego kryterium

Wersja 1.0.1.607

 • w module <Statystyka/Choroby zakaźne/Rejestr Zgłoszeń zachorowań> dodano możliwość generownia raportów dla wybranej jednostki chorobowej
 • dodano możliwość utworzenia w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjnej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa wody

Wersja 1.0.1.595

 • w module <Zawiadomienia/Edycja wpisu> dodano możliwość edycji pola: <Data wykonania kontroli>

Wersja 1.0.1.593

 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dodano nowe  rodzaje decyzji: <zatwierdzająca dodatkową działalność>, <wykreślająca z RZPUKOPIS>
 • w module <Postępowania> dodano funkcję <Uzupełnienie wpisu w rejestrze>

Wersja 1.0.1.588

 • dodano nowy moduł <Laboratorium>

Wersja 1.0.1.584

 • w module <Statystyka/RPK> dodano pola wyboru <kontrolujący>, <osoba towarzysząca>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu> dla HŻ w panelu <2. Czy wdrożono zasady GMP?> dodano pole wyboru <wymaga poprawy>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Uzupełnienie wpisu> dla HŻ w panelu <3. Czy wdrożono zasady HACCP?> dodano pole wyboru <wymaga poprawy>

Wersja 1.0.1.579

 • w module <Zgłoszenia Zachorowań/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dodano pole wyboru <wykluczenie>

Wersja 1.0.1.578

 • w module <Kontrole>  dodano możliwość realizacji kontroli zespołowych
 • w module <Decyzje/Edycja wpisu> dla decyzji płatniczych dodano możliwość edycji pola <Kwota>

Wersja 1.0.1.576

 • dodano nowy moduł <Opinie sanitarne>
 • zmieniono funkcjonalność modułu <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu>
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu/Dane identyfikacyjne> dodano pola: <Powiat>, <REGON>

Wersja 1.0.1.566

 • w module <Administracja CRONSOR/Użytkownicy CRONSOR/Edycja danych użytkownika> zmieniono funkcjonalność panelu <Dostępne funkcje>

Wersja 1.0.1.560

 • w module <Wyjścia służbowe/Rejestracja wyjścia> dla funkcji <Wybierz dane z rejestru CRON> dodano kryteria wyboru: <REGON>, <grupa>, <NIP>, <ID>, <nr teczki>
 • w module <Czynności Dodatkowe/Nowy wpis do rejestru> dla funkcji <Dane z CRON> dodano kryteria wyboru: <REGON>, <grupa>, <NIP>, <ID>, <nr teczki>
 • w module <Choroby zakaźne/Rejestr wywiadów> dodano funkcję <Anulowanie wpisu>
 • w module <Zawiadomienia> dodano funkcję <Anulowania wpisu>
 • w module <Zawiadomienia/Edycja wpisu> dodano możliwość edycji pół <Znak zawiadomienia>, <Nazwa>, <Adres>, <Znak zawiadomienia>

Wersja 1.0.1.556

 • dodano nowy moduł <Czynności dodatkowe>
 • w module <Analiza czasu pracy> uwzględniono dane z modułu <Czynności dodatkowe>

Wersja 1.0.1.555

 • w module <Zgłoszenia Zachorowań> dodano funkcje: <Uzupełnienie wpisu w rejestrze>, <Edycja wpisu>

Wersja 1.0.1.552

 • w module <Pobór próbek HK> dodano możliwość wydruku formularza <Zlecenia wewnętrznego wykonania badań fizykochemicznych> oraz formularza <Zlecenia wewnętrznego wykonania badań mikrobiologicznych> bezpośrednio po zarejestrowniu protokołu poboru próbek
 • w module <Statystyka/CRON/Lista zbiorcza> dla HDM dodano pole wyboru <obiekty sezonowe>

Wersja 1.0.1.545 (1.0.1.546)

 • w module <Zawiadomienia/Edycja wpisu> dodano możliwość edycji pola <Znak zawiadomienia> dla konfiguracji, w której zapis w tym polu dokonywany jest przez użytkownika
 • w module <Statystyka/CRON> dodano funkcję <Lista zbiorcza>
 • w module <Statystyka/MZ> dodano możliwość generowania druku MZ-56 powiązanego z rejsetrem <Zgłoszenia Zachorowań>
 • w module <Kadry/Karta pracy> rozdzielono pola <praca w godzinach nadliczbowych> i <praca w dniu wolnym od pracy>

Wersja 1.0.1.538

 • w module <Pobór próbek HK> dodano możliwość wydruku formularza <Zlecenia wewnętrznego wykonania badań fizykochemicznych> oraz formularza <Zlecenia wewnętrznego wykonania badań mikrobiologicznych>

Wersja 1.0.1.537

 • w module <Pobór próbek HK> dodano <Rejestr Zleceń Wewnętrznych>

Wersja 1.0.1.527

 • w module <Statystyka/CRON> dodano funkcję <Numeracja teczek dla grupy statystycznej>
 • w module <Administracja CRONSOR/Konfiguracja systemu> dodano pole wyboru <Zawiadomienia>

Wersja 1.0.1.526

 • w module <CRON/Słowniki/Miejscowości> dodano pole wyboru <wpis dla podmiotu spoza obszaru działania stacji>
 • w module <CRON/Słowniki/Poczty> dodano pole wyboru <wpis dla podmiotu spoza obszaru działania stacji>
 • moduł <Wywiady> zmienił nazwę na <Choroby zakaźne>
 • do modułu <Choroby zakaźne> dodano panel <Rejestr Zgłoszeń Zachorowań>

Wersja 1.0.1.520

 • w module <CRON/Przegląd rejestru> dodano możlowość wyszukiwania według pola <nr teczki>
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dodano możlowość wyszukiwania według pola<nr teczki>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Nowy wpis do rejestru/Dane z CRON> dodano możlowość wyszukiwania według pola <nr teczki>

Wersja 1.0.1.517 (1.0.1.518)

 • w module <Kadry/Karta pracy/Nowy wpis> wprowadzono automatyczne wyliczanie czasu obecności

Wersja 1.0.1.515

 • w module <Decyzje/Przegląd rejestru> w widoku tabeli dodano pola: <Uwagi>, <Opis szczegółowy>
 • w module <Statystyka/RD> w widoku tabeli dodano pole <Nazwisko>
 • w module <Upoważnienia/Nowe upoważnienie/Dane z CRON> dodano możlowość wyszukiwania według: <REGON>, <grupa>, <NIP>, <ID>
 • w module <Kontrole/Rejestr Protokołów Kontroli/Nowy wpis do rejestru/Dane z CRON> dodano możlowość wyszukiwania według: <REGON>, <grupa>, <NIP>, <ID>

Wersja 1.0.1.514

 • w module <CRON/Przegląd rejestru> dodano możlowość wyszukiwania według: <NIP>, <ID>
 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dodano możlowość wyszukiwania według:<NIP>, <ID>

Wersja 1.0.1.512

 • w module <CRON/Słowniki/Miejscowości> dla EP dodano pola wyboru: <miasto>, <wieś>, <liczba ludności w tyś.>

Wersja 1.0.1.510 (1.0.1.511)

 • w module <Statystyka/MZ> w stopce wydruków formularzy MZ dodano informację o okresie sprawozdawczym

Wersja 1.0.1.509

 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu/Dane  z CRON> dodano możliwość dynamicznego wyszukiwania obiektu/podobiektu wg nazwy>
 • w module <Wywiady> utworzono <Rejestr zachorowań (podejrzeń)>

Wersja 1.0.1.505

 • w module <CRON/Edycja istniejących wpisów> dla HŻ dodano funkcję <Edytuj Rejestr Zakładów …>
 • w module <CRON/Przegląd rejestru> dla HŻ w części dotyczącej Rejestru Zakładów … dodano pole wyboru <przegląd rozszerzony>

Wersja 1.0.1.502

 • w module <Planowanie/Edycja harmonogramu> dodano funkcję <Usuń pozycję z harmonogramu>

Wersja 1.0.1.501

 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu> dodano funkcję monitorująca wielokrotne dodawanie do harmonogramu tego samego obiektu/podobiektu
 • z modulu <Planowanie> przeniesiono do modułu <Statystyka> funkcję <Statystyka planowania>
 • w module <Statystyka/Planowanie> dodano funkcje: <Statystyka osobowa>, <Statystyka obiektowa>
 • w module <Planowanie> dla administratora dodano funkcje <Wybór komórki organizacyjnej>

Wersja 1.0.1.498

 • w module <Planowanie/Dodawanie obiektów/podobiektów do harmonogramu/Dane z CRON> dodano pole wyboru <pokaż tylko obiekty/podobiekty niezaplanowane>
 • w module <Statystyka/RPK/HK> dodano pola wyboru: <kontrolujący> , <gmina>
 • w module <Statystyka/RPK/HK/Pokaż listę kontroli> dodano pole wyboru: <lista rozszerzona>

Wersja 1.0.1.494

 • w module <CRONSOR/Przegląd rejestru> do panelu ktyteriów wyszukiwania doadano pole wyboru <powiat>
 • w module <Planowanie> dodano funkcję <Statystyka planowania>
 • w module <Statystyka/CRON/Zestawienie zbiorcze (ilościowe)> dodano pole wyboru: <obiekty/podobiekty nadzorowane przez: PSSE/WSSE>
 • w module <Statystyka/CRON/Lista wg grup statystycznych> dodano pole wyboru: <obiekty/podobiekty nadzorowane przez: PSSE/WSSE>
 • w module <Statystyka/CRON/Lista dla określonej grupy statystycznej> dodano pole wyboru: <obiekty/podobiekty nadzorowane przez: PSSE/WSSE>
 • w module <Statystyka/CRON/Statystyka szczegółowa (HŻ)> dodano pole wyboru: <obiekty/podobiekty nadzorowane przez: PSSE/WSSE>

Wersja 1.0.1.489

 • z modulu <Administracja CRONSOR> usunięto funkcję <Wybór komórki organizacyjnej/uprawnień>
 • w module <Decyzje> dodano funkcję <Wybór komórki organizacyjnej>

Wersja 1.0.1.487

 • w module <Wywiady/Nowy wpis do rejestru> dodano obsługę wywiadów powtórzonych

Wersja 1.0.1.486

 • w module <Wywiady/Uzupełnienie wpisu w rejestrze> dodano obsługę wywiadów przeprowadzanych w siedzibie stacji

Wersja 1.0.1.481

 • w module <Statystyka/CRON/Zestawienie zbiorcze (ilościowe)> dodano pole wyboru <stan ewidencji na dzień>
 • w module <Decyzje/Edycja wpisu> dodano możliwość edycji pola <Data wystawienia>

Wersja 1.0.1.479

 • w module <Wywiady/Przegląd istnijących wpisów> dodano możliwość wyszukiwania wpisów wg pól: <Nazwisko>, <Data urodzenia>, <Data wywiadu>
 • w module <Wywiady/Słownik> dodano pola: <Kod ICD-10>, <Grupa>

Wersja 1.0.1.475

 • w module <Konfiguracja systemu/Statystyka> dodano pole wyboru <Jako datę kontroli do statystyk przyjąć …>
 • w module <CRON/Administracja> dodano funkcje: <Operacje na obiektach>, <Operacje na podobiektach>
 • w module <Decyzje/Nowy wpis do rejestru> dla HP(choroby zawodowe) dodano możliwość pobrania danych z Rejestru Postępowań
 • w module <Statystyka/MZ> w statystyce MZ-50 dział 2 uwzględniono dane zakładów nie zatrudniających pracowników

Wersja 1.0.1.469(470)

 • w module <CRON> dodano funkcję <Administracja> do testowania spójności danych w bazie CRON

Wersja 1.0.1.465

 • w module <CRON/Wypis z rejestru> wpowadzono blokadę możliwości wypisania z rejestru podmiotu (obiektu) jeżeli w CRON istnieją wpisy obiektów (podobiektów) powiązanych

Wersja 1.0.1.463(464)

 • w module <Konfiguracja systemu/Upoważnienia> dodano pole wyboru <Oznaczenie obiektu kontroli>

Wersja 1.0.1.459

 • w module <Statystyka> uwzględniono wprowadzenie w CRON opcji <obiekt/podobiekt nadzorowany przez WSSE>

Wersja 1.0.1.453

 • dodano moduł <Rejestr Zawiadomień>

Wersja 1.0.1.452

 • w module Statystyka dla EP dodano funkcję <Wywiady>

Wersja 1.0.1.450(451)

 • w CRON dodano opcję <obiekt/podobiekt nadzorowany przez WSSE>
 • na ekranie startowym dodano zakładkę <Pomoc>

Wersja 1.0.1.446

 • w RPK dodano funkcję <Anulowania wpisu> (dotychczas zawartą w funkcji <Uzupełnienie wpisu>)
 • w RPK dla HK i EP zwiększono maksymalną liczbę części kontroli z 10 do 15
 • w RPK do funkcji <Uzupełnienie wpisu> dla sanitarnej kontroli granicznej HŻ dodano nowe opcje: <żywność>, <materiały i wyroby …>
 • w CRON/RZ dodano funkcję <Anulowanie wpisu>